aanpassing arbeidsrecht 2015 vervolg: Concurentiebeding

In deze nieuwsbrief Concurentiebeding in 2015 vaak niet meer toegestaan.

Tijdelijk contract: Concurrentiebeding is niet meer toegestaan

Nieuwe wet:

De wetgever gaat het makkelijker maken om mensen met een arbeidscontract te ontslaan. Het is voor de tijdelijke krachten dan van belang dat er geen belemmeringen zijn om een andere baan te vinden. Daarom wordt het overeenkomen van een concurrentiebeding veel moeilijker.

Een concurrentiebeding kan vanaf 1 januari 2015 in beginsel alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan vanaf 1 januari 2015 alleen nog een concurrentiebeding opgenomen worden als uit de bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

De noodzaak van het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen moet niet alleen bestaan op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept.

1.      Wat is een ‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’?

In de toelichting van de regering op deze nieuwe regel wordt verwezen naar de uitspraken van rechters over concurrentiebedingen.

Rechters wegen de belangen van de werkgever af tegen de belangen van de werknemer. Op basis daarvan wordt beslist of een concurrentiebeding al dan niet wordt geschorst. Bij de belangenafweging spelen de volgende zaken bijvoorbeeld een rol:

-          Kan de werknemer met de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan bij de werkgever daadwerkelijk schade aanrichten als hij bij een concurrent gaat werken?

-          Is de eventuele schade die de werknemer zou kunnen aanrichten substantieel voor deze werkgever?

-          Is het concurrentiebeding voldoende specifiek? Verbiedt het slechts die specifieke handelingen die de werkgever daadwerkelijk schade kunnen berokkenen? Een algemeen fysiotherapeut kan bijvoorbeeld niet worden verboden om bij iedere andere praktijk  te gaan werken. Het kan wel tijdelijk worden verboden om een specifieke behandeling (bijvoorbeeld specialisatie tennisarm) uit te voeren.

-          Is het concurrentiebeding redelijk? In een tijdelijk contract van zes maanden zal een concurrentiebeding met een duur van anderhalf jaar waarschijnlijk niet redelijk zijn. Evenmin zal een concurrentiebeding dat verbiedt in Nederland werkzaam te zijn als fysiotherapeut niet snel als redelijk kunnen worden bestempeld.

2.      Wat gebeurt er als ik toch een concurrentiebeding in een tijdelijk contract opneem?

In het beding zelf moet gemotiveerd worden welke bedrijfsbelangen de werkgever heeft en waarom die belangen een concurrentiebeding vereisen. Zonder motivering is het beding sowieso nietig Dat betekent dat het beding nooit waarde heeft gehad. Als in een beding wel een motivering is opgenomen, maar de werknemer vindt dat een concurrentiebeding onnodig is, dan kan hij dit voorleggen aan de rechter. De rechter bekijkt dan of hij vindt dat de motivering de noodzaak voor een concurrentiebeding voldoende onderbouwt. Vindt hij dat niet, dan kan hij het beding vernietigen. Dat betekent dat het beding vanaf dat moment geen waarde meer heeft.

3.      Wijzigen de regels voor een concurrentiebeding in een contract voor onbepaalde tijd ook?

Nee, nog niet. Het kabinet heeft wel laten weten dat zij voornemens is om in de toekomst samen met de sociale partners te bekijken of ook een bredere aanpassing van de wettelijke regeling voor het concurrentiebeding wenselijk is.

4.      Blijft het concurrentiebeding dat in een bestaand tijdelijk contract staat geldig?

Ja, dat blijft geldig. Een concurrentiebeding dat is opgenomen in een tijdelijk contract dat vóór 1 januari 2015 is gesloten blijft gewoon geldig, ook na 1 januari 2015. Wordt op of na 1 januari 2015 een (nieuw) tijdelijk contract aangegaan, dan gelden de nieuwe regels wel.

5.      Als geen concurrentiebeding is overeengekomen, staat de werkgever dan altijd machteloos?

Nee, de werkgever staat niet machteloos als sprake is van onrechtmatige concurrentie. Of een werknemer nu wel of geen concurrentiebeding heeft, hij zal zich wel fatsoenlijk moeten gedragen. Een werknemer mag bijvoorbeeld na zijn indiensttreding bij de concurrent niet het hele klantenbestand van zijn oud-werkgever aanschrijven om hen over te halen om ‘met hem mee te gaan’ naar de concurrent. Evenmin mag een werknemer bijvoorbeeld een eigen bedrijf beginnen en tegenover klanten en leveranciers doen alsof hij zijn voormalige werkgever heeft overgenomen.

6.      Een relatiebeding is een vorm van concurrentiebeding

Het is vaste rechtspraak dat een relatiebeding ook een concurrentiebeding is. Dat wat voor het concurrentiebeding geldt per 1 januari 2015, zal ook gaan gelden voor het relatiebeding. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag per 1 januari 2015 geen relatiebeding meer worden opgenomen. Alleen bij bijzondere omstandigheden, namelijk een zwaarwegend gemotiveerd bedrijfsbelang, zal nog een relatiebeding mogen worden opgenomen.

 

Fydalo kan een fysiotherapeut 5 ½ jaar flexibel bij u inzetten.

schrijf je vandaag in voor het werk voor morgen

schrijf je in meer informatie

contact

Kom in contact met ons.
Bel 0172 - 233 013 of verstuur een terugbelverzoek.

* Verplichte velden